Powiatowy Inspektorat Weterynarii
we Włodawie

ul. Suchawska 5, 22-200 Włodawa
aaaaa
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włodawie

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na rok 2024 na terenie powiatu włodawskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włodawie informuje, iż z przyczyn finansowych i organizacyjnych w 2023 roku nie będzie w stanie wykonać niektórych ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej. W związku z powyższym może wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania niektórych czynności urzędowych oraz osoby wykonujące czynności pomocnicze zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2629 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zakresu czynności o charakterze pomocniczym wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2022 r. poz. 1662).

Rodzaj, zakres, miejsce wykonywania czynności, termin, liczba lekarzy

rodzaj i zakres wyznaczenia czynności zlecone art. 16 ust. 1 pkt 1 miejsce (obszar) wykonywania czynności, wg gmin termin (okres) realizacji zadań liczba lekarzy weterynarii innych osób potrzebnych do wykonania zadania
1 2 3 4 5
szczepienia ochronne i badania rozpoznawcze lit. a gminy: Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki, Stary Brus, Urszulin, Hanna, Hańsk oraz Miasto Włodawa 01.01.2024 - 31.12.2024 7
sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia zwierząt, skupu i sprzedaży, targami, wystawami, pokazami, konkursami lit. b gminy: Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki, Stary Brus, Urszulin, Hanna, Hańsk oraz Miasto Włodawa według zgłoszeń 7
badania zwierząt umieszczonych na rynku przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia lit. c gminy: Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki, Stary Brus, Urszulin, Hanna, Hańsk oraz Miasto Włodawa 01.01.2024 - 31.12.2024 7
sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przed i po - ubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt podczas uboju lit. d gminy: Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki, Stary Brus, Urszulin, Hanna, Hańsk oraz Miasto Włodawa 01.01.2024 - 31.12.2024 5
badania mięsa zwierząt łownych lit. e gminy: Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki, Stary Brus, Urszulin, Hanna, Hańsk oraz Miasto Włodawa 01.01.2024 - 31.12.2024 7
pobierania próbek do badań lit. j gminy: Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki, Stary Brus, Urszulin, Hanna, Hańsk oraz Miasto Włodawa 01.01.2024 - 31.12.2024 7
badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni lit. l gminy: Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki, Stary Brus, Urszulin, Hanna, Hańsk oraz Miasto Włodawa 01.01.2024 - 31.12.2024 2
przeprowadzanie kontroli urzędowej w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt lit. m gminy: Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki, Stary Brus, Urszulin, Hanna, Hańsk oraz Miasto Włodawa 01.01.2024 - 31.12.2024 7
czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zakresu czynności o charakterze pomocniczym wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. poz. 1662). gminy: Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki, Stary Brus, Urszulin, Hanna, Hańsk oraz Miasto Włodawa 01.01.2024 - 31.12.2024 7

Osoby zainteresowane wyznaczeniem do wykonywania czynności urzędowych w zakresie wymienionym w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, mogą zgłaszać wstępną gotowość do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej w terminie do dnia 24 listopada 2023 r.:

  1. osobiście w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włodawie, ul. Suchawska 5, 22-200 Włodawa, w godz. 8:00 – 14:00 - z zachowaniem zasad higienicznych i wysokich standardów sanitarnych
  2. drogą mailową na adres: wlodawa.piw@wiw.lublin.pl
  3. listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włodawie, ul. Suchawska 5, 22-200 Włodawa

Liczy się data wpływu do Urzędu.

Rozpatrywanie zgłoszeń odbędzie się komisyjnie 30 listopada 2023 r. W trakcie rozpatrywania wniosków Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włodawie zastrzega sobie prawo dodatkowego sprawdzenia wiedzy i kwalifikacji osób ubiegających się o wyznaczenie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę proponowanych kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa. Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włodawie wybiera z listy przedstawionej przez Komisję kandydatów do wyznaczenia oraz zawiadamia lekarzy weterynarii oraz inne osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych. Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania czynności urzędowych (zleconych) przez Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zakresu czynności o charakterze pomocniczym wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2022 r. poz. 1662).

Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.

Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 do instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 5 listopada 2020 r. nr GIWpr.0200.1.22.2020 w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych - ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
  2. Klauzula informacyjna RODO.

1